ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ (Ease of Doing Business – EoDB)

નમસ્કાર વાચક મિત્રો, પહેલા તો અગાઉના તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૯ના ‘શું શિક્ષિત કર્મચારી નગરી (ગાંધીનગર) ખરેખર કેળવણી પામેલ છે?’ વિષય પરના બ્લોગને … Continue reading ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ (Ease of Doing Business – EoDB)