કોરોના – વૈશ્વિક મહાસંકટ ???

શું ખરેખર કોવિદ – 19 સ્વરૂપે વૈશ્વિક મહાસંકટ આપણી માથે તોળાઇ રહ્યું છે?