કોરોના – વિચિત્ર અને જાલિમ

કેટલો વિચિત્ર અને કેટલો જાલિમ….