કોરોનાર્થશાસ્ત્ર

શું કોરોના અર્થતંત્રને ખરેખર કોરી રહ્યો છે?

“કોરોનાર્થશાસ્ત્ર” એટલે કોરોના વાયરસની અર્થતંત્ર પર પડતી અસરો સમજવાનું શાસ્ત્ર.